Zeměpis cestovního ruchu

Šumava

Horská oblast s pestrou morfologií krajiny a vysokou lesnatostí (přes polovinu rozlohy území) se uplatňují především v dlouhodobé rekreaci (letní i zimní), vodních sportech, myslivosti a rybolovu. Atraktivitu v letním období zvyšuje Lipenská vodní...

Jeseníky

Dělí se: 1.) Hrubý Jeseník (nejvyšší část, Praděd – 1492)2.) Nízký Jeseník (podhůří Hrubého Jeseníku)3.) Kralický Sněžník (Kralický Sněžník – 1423)4.) Rychlepské Hory (Smrk – 1125)Jeseníky disponují podmínkami, které umožňují jejich využívání prakticky po...

Beskydy

Mají důležitou roli v letní i zimní rekreaci obyvatel Ostravska i širšího zázemí. Jsou zde výhodné přírodní podmínky – horský charakter krajiny, drsnější klima, ale se značnou sluneční radiaci (až 1 900 hod. ročně),...

Krkonoše

Jsou nejvýznamnější horskou oblastí s 80 % využitelností území pro CR. Jako první v republice byl v roce 1963 vyhlášen KRNAP. Přírodní podmínky (členitost terénu, dlouhotrvající sněhová pokrývka, řada přírodních atraktivit) je předurčují pro...

Typy průvodců

Průvodce CR je osoba, která doprovádí skupinu osob, obstarává základní informace, poskytuje odborný výklad, zajišťuje dodržování časového harmonogramu, zodpovídá za čerpání služeb, podle převažující náplně rozlišujeme: – vedoucí zájezdu – stará se o průběh...

CR v ČR v oblasti I. kategorie

Soustřeďují v obvodu svého teritoria nejkvalitnější podmínky a předpoklady a jejich funkce v CR je celostátního i mezinárodního významu. Západočeské lázněTato oblast zahrnuje vedle lázeňských středisek Karlovy Vary (12 léčebných pramenů, většina studených –...

Likvidace akce

1/ vypracování písemné zprávy ze zájezdu, která musí obsahovat: – identifikační údaje zájezdu (termín, místo, trasu) – rozsah a kvalita poskytovaných služeb – závady při čerpání služeb a jejich odstranění – mimořádné situace –...

Podmínky pro provozování průvodcovské činnosti

Průvodce pro vykonávání PČ splňuje: A) Požadavky na osobnost průvodce:– osobní vlastnosti – pečlivost, svědomitost, sebevědomí, dobrá paměť, pohotovost, schopnost improvizovat, řečnické nadání, zásadovost….– potřebné dovednosti – orientace ve městech a v přírodě, společenský...

Hlavní úkoly průvodce CR

1) Průvodce je prostředníkem mezi klientem a CK 2) Průvodce poskytuje informace o průběhu zájezdu, o důležitých předpisech a zejména podává výklad o navštívené zemi 3) Průvodce řeší mimořádné události během zájezdu 4) Průvodce...

Vlastní průběh průvodcovské akce

Asi 3 dny pře započetím akce se průvodce dostaví do CK k převzetí zájezdu. Potřebné vybavení od CK lze rozdělit do těchto částí : 1/ Dokumenty – seznam účastníků, doklady o pojištění, zasedací pořádek,...